Ugdymo proceso organizavimas 2020-2021 m. m.

 

 1.  Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8, I–III  klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

2020–2021 mokslo metai

 

Klasės

1-4

5

6

7

8

I

 

II

 

III

 

IV

 

Ugdymo proceso

pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

1-asis

09-01– 01-22

2-asis

01-25 -  06-09

1-asis

09-01 – 01-22

2-asis

01-25 – 06-23

1-asis

09-01 – 01-22

2-asis

 01-25 –  05-24

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

 

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Ugdymo proceso

pabaiga

06-09

06-23

 

05-24

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

35

37

 

33

Vasaros atostogos

06-10 – 08-31

06-25 – 08-31

vasaros atostogos IV klasės mokiniams skiriamos pasibaigus brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

2. IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ar/ir įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo  dienų skaičių.

 

3. Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų dienos:

 

 

Planuojamų lūkesčių diena 1-8, I-IV kl.

2020-09-01

Sveikatos puoselėjimo ir sporto diena 5-8, I-IV kl.

2020-09-11

Projektinė veikla „Dalinti save kitiems“ 1-8, I-IV kl.

2020-10-05

Kalėdinė eglutė 1-8, I-IV kl.

2020-12-22

Amatų diena 1-4 kl.

2021-03-04

Projektinė veikla „Laiškas Lietuvai“ 1-8, I-IV kl.

2021-03-10

Edukacinės išvykos „Keliauk-pamatyk-patirk“ 1-8, I-III kl.

2021 m. gegužės-birželio mėn.

Turistinė diena 1-4 kl.

2021-06-01

Turistinė diena 5-8, I-III kl.

2021-06-16

Mokslo metų užbaigimo šventė 1-4 kl.

2020-06-09

Mokslo metų užbaigimo 5-8, I-III kl.

2020-06-23

 4.Integruotos dalykinės išvykos ir/ar integruotos dalykinės veiklos 1-8, I-IV klasių mokiniams:

1-4 kl. projektinė patyriminė veikla „Rudens taku“; - spalio mėn.;

1-4 kl. projektinė veikla „Pasukus laiko ratą. Įžymūs Lietuvos žmonės“ – vasario mėn.;

1-4 kl. projektinė patyriminė veikla „Prie ąžuolo“ – balandžio mėn.;

5 kl. pažintinė veikla „Diena be automobilio“ – rugsėjo mėn.;

III kl. integruota dalykinė išvyka į Klaipėdą „Sūrio Džiugas gaminimo technologijos“ – birželio mėn.;

III-IV kl. Karjeros diena – sausio mėn.;

edukacinės klasių išvykos pagal poreikį;

5. Trys praktinių studijų dienos birželio mėn.:

5 kl. „Lietuvių liaudies audimo tradicijos“;

6 kl. „Dekoratyvinės plokštelės iš molio kūrimas, panaudojant aplinkoje pastebėtas formas ir augalus“;

7 kl. „Vandens įtaka aktyvaus žmogaus organizmui“;

8 kl. „Senovės lietuvių papročiai, tradicijos, religinės šventės“;

I kl. Laikraštis „Vainuto žinios“;

II kl.“ Gamtos dizainas“;

III kl. „Žemaitijos keliais“

5.Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama pagal socialinės-pilietinės veiklos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V1-28. Socialinė-pilietinė veikla  fiksuojama TAMO dienyne. Mokiniai  socialines-pilietines veiklas gali įgyvendinti integruotai per klasės valandėles ir pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos  pamokas, kai susipažįsta su vietos ir rajono savivalda, valstybės teisine sistema, gamtiniu-kultūriniu paveldu. Ugdytiniai dalyvauja pažintinėje-mokomojoje išvykoje į Šilutės rajono teismą, Šilutės rajono savivaldybę, Šilutės rajono muziejus, nacionalinių parkų,miškų urėdijas, Vainuto seniūniją.

 6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, privaloma socialinė-pilietinė veikla. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama: 5-7 klasėse – 10 valandų, 8 klasėje ir  I-II klasėse – 12 valandų. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama pagal socialinės-pilietinės veiklos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V1-28;

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e