9 klasė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis 

Kalbos labirintai: rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas

 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis ,,Kalbos labirintai: rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas“ skirtas praktinei veiklai- rašybos ir skyrybos, komunikavimo pratyboms.

 

Mokytoja Dalia Bikelytė

 

----------------------------------------------------

10 klasė

 

Anglų kalbos modulis  

Klausymo gebėjimų tobulinimas

Anglų kalbos modulis skirtas mokinių anglų kalbos klausymo  įgūdžiams ugdyti. Programos turinys orientuotas į ET kalbos mokėjimo lygį B1 ir skirtas mokiniams, kurių pasiekimai atitinka arba nepilnai atitinka pagrindinės mokyklos programoje įvardytus pasiekimus. Baigę modulio programą gebės: suprasti sakytinės kalbos informaciją, taikyti pagrindines klausomo teksto suvokimo strategijas,turimą žodyną papildys naujais žodžiais iš sakytinės kalbos tekstų, pakartos pagrindines tarimo taisykles.

Mokytoja Virginija Gečienė

------------------------------------------

Informacinių technologijų modulis „Programavimo pradmenys“

 

Programavimo pradmenų modulio paskirtis susipažinti su programavimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.

Programavimo pradmenų modulio tikslas – ugdytis gebėjimus nuosekliai, struktūriškai, algoritmiškai mąstyti, susipažinti su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, kurti nesudėtingas programas problemai spręsti, gilintis į programavimo technologiją; praktiškai pamatyti programavimo naudą.

Programavimo pradmenų modulis apima šias sritis: Algoritmas ir programa; Pagrindiniai programos struktūros elementai; Pagrindiniai duomenų tipai, veiksmai su duomenimis; Pagrindinės valdymo struktūros: nuosekli veiksmų seka, sąlyginis sakinys ir veiksmų kartojimas; Programos sudarymas ir atlikimas. 

Kiekvienas mokinys baigdamas šį modulį, parengia programą pasirinktai arba mokytojo pasiūlytai užduočiai atlikti, pristato savo darbą.

 

Mokytojas Vidas Jaunius

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacinių technologijų modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“

 

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio paskirtis – susipažinti su kompiuterinės leidybos technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio tikslas –susipažinti su kompiuterinės leidybos principais ir pagrindinėmis sąvokomis, leidinių rengimo etapais, maketavimo pradmenimis, gilintis į kompiuterinės leidybos technologiją; praktiškai įvertinti skaitmeninių įtaisų naudą.

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulis apima šias sritis: Kompiuterinės leidybos paskirtis, jos svarba žinių visuomenės gyvenime; Teksto pateikimas, redagavimas leidiniuose; Grafinė informacija leidinyje; Fotografavimas skaitmeniniu aparatu ir skaitmeninių nuotraukų redagavimas; Skenavimas; Leidinio maketas. 

Kiekvienas mokinys baigdamas šį modulį parengia spausdintą leidinį pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą.

 

Mokytojas Vidas Jaunius

  

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacinių technologijų modulis „Tinklalapių kūrimo pradmenys“

 

Tinklalapių kūrimo pradmenų modulio paskirtis – susipažinti su tinklalapių kūrimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.

Tinklalapių kūrimo pradmenų modulio tikslas – susipažinti su HTML kalbos paskirtimi, sintakse, pagrindinėmis sąvokomis, svetainių kūrimo etapais, kurti nesudėtingus tinklalapius, išreikšti save naudojantis tinklalapių kūrimo technologija.

Tinklalapių kūrimo pradmenų modulis apima šias sritis: HTML kalbos samprata, pagrindinių gairių paskirtis; Grafinės informacijos ypatumai; Grafikos rengyklės naudojimas; Hipertekstas, tinklalapis, svetainė; Tinklalapių kūrimas; Tinklalapių kūrimo dizainas; Svetainės kūrimo etapai. 

Kiekvienas mokinys baigdamas šį modulį parengia tinklalapį (svetainę) pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą.

 

Mokytojas Vidas Jaunius

 ------------------------------------------------------------------------------

 

11 klasė

Anglų kalbos modulis

Kalbėjimo ir rašymo įgūdžių ugdymas

Anglų kalbos modulis„“skirtas mokinių kalbėjimo ir rašymo įgūdžių gerinimui ir pasiruošimui bendrauti anglų kalba žodžiu bei raštu. Tikslas- sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis užsienio kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas, būtinas jų visaverčiam gyvenimui, sėkmingam mokymuisi bei ruošimuisi būsimai visuomeninei ir profesinei veiklai.Baigę modulio programą mokiniai gebės:  sklandžiai ir rišliai kalbėti monologu (interpretuoti statistinius duomenis, argumentuotai atsakyti į užduoties klausimus), dalyvauti dviejų žmonių pokalbyje (reikšti nuomonę, ją pagrįsti argumentais, tinkamai reaguoti į pašnekovo nuomonę, ją priimti arba atmesti pateikiant svarius argumentus), rašyti asmeninius,  ir  pusiau asmeninius laiškus bei samprotaujamojo pobūdžio rašinius.

                                                                                                                   Mokytoja Virginija Gečienė

--------------------------------------------------- 

Istorijos modulis

Darbas su istorijos šaltiniais bei žemėlapiais

ANOTACIJA

Programa skirta III- IV klasėms.

Savaitinių valandų skaičius – 1.

Tikslai ir uždaviniai:

1. Ugdyti istorinį mąstymą ir supratimą, kad šiandienos pasaulis yra istoriškai nulemtas

2. Sieti istorinius faktus, šaltinius į visumą, nustatyti istorinių reiškinių ir procesų priežastis ir padarinius.

3. Mokytis naudoti istorinius šaltinius įrodymų ir išvadų apie praeitį formulavimui.

Kompetencijos:

1. Savarankiškai nagrinėti ir apibendrinti istorijos šaltiniuose esančią informaciją.

2. Vertinti istorinių šaltinių tinkamumą nagrinėti pasirinktas istorines problemas.

3. Gebėti iš įvairių perspektyvų tyrinėti ir interpretuoti istorinę žmonijos praeitį ir jos kaitos priežastis

Mokymosi metodai ir būdai:

Darbas su istorijos šaltiniais, nagrinėjimas, analizavimas, išvados. Individualus darbas, darbas poromis, darbas su žemėlapiais, filmų peržiūra, aptarimas.

Trumpas turinys:

Supažindinimas su istorijos šaltinių samprata, šaltinių skirtingo interpretavimo priežastimis. Mokymasis nustatyti dokumento parašymo laiką, autoriaus požiūrį. Statistinių lentelių, grafikų, ir diagramų nagrinėjimas. Karikatūrų nagrinėjimas. Dokumentinių nuotraukų nagrinėjimas.

Mokytojas Mindaugas Armonas

------------------------------------------------------------------

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

Samprotavimo teksto kūrimas

 

 Modulis skirtas IIIg klasės išplėstinio kurso mokiniams, norintiems tobulinti teksto kūrimo (rašymo) gebėjimus. Mokiniai susistemins žinias apie rašymo strategijas ir rašymo procesą, mokysis komponuoti ir rašyti pastraipas ir samprotavimo rašinį.

 

Mokytoja Dalia Bikelytė

-------------------------------------------------------------------

 

   

Pasirenkamojo informacinių technologijų dalyko bendrasis kursas

 

Informacinių technologijų bendrasis kursas apima Tekstinių dokumentų maketavimo, Skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle, Pateikčių rengimo ir Saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimo veiklos sritis.

Informacinių technologijų bendrojo kurso kryptis praktinė: supratimas grindžiamas konkrečiu darbu, atliekamu naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

Mokydamiesi pagal bendrojo kurso programą kiekvienas mokinys galės toliau plėtoti savo darbo kompiuteriu ir informacinių technologijų pagrindus, geriau perpras, kaip taikyti informacines technologijas praktiškai, išplės savo žodyną informatikos ir informacinių ir komunikacinių technologijų sąvokomis. Mokiniai įgys ne tik  informacinių technologijų pamokoms būtinų žinių ir įgūdžių, bet ir gebėjimų taikyti šias žinias ir įgūdžius mokantis kitų dalykų ar sprendžiant įvairias problemas.

Baigdamas mokyklą mokinys galės laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą.

 

Mokytojas Vidas Jaunius

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Pasirenkamojo informacinių technologijų dalyko išplėstinis kursas

(bendrasis kursas su pasirenkamuoju programavimo moduliu)

 

Išplėstinį informacinių technologijų kursą sudaro bendrojo kurso programą apimančias veiklos sritys (Tekstinių dokumentų maketavimas, Skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle, Pateikčių rengimas ir Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas) ir programavimo modulis, kuriame mokomasi kurti programas uždaviniams spręsti: parinkti, pritaikyti, sudaryti uždavinių algoritmus, užrašyti juos  programavimo kalba, atlikti kompiuteriu, testuoti, apipavidalinti rezultatus.

Programų kūrimui naudojama Pascal programavimo terpė. Daugiau besidomintys gali greta  mokytis kurti programas naudodami C++ programavimo aplinką.

Baigdamas mokyklą mokinys galės laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą, kurio 50 % taškų sudaro užduotys iš bendrojo kurso ir 50 % - iš programavimo.

 

Mokytojas Vidas Jaunius

--------------------------------------------------------------------------------

Pasirenkamojo fizikos dalyko bendrasis ir išplėstinis kursas

Tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso programą sudaro 7 veiklos sritys:

1. Metodologiniai fizikos klausimai;

2. Judėjimas ir jėgos;

3. Makrosistemų fizika;

4. Elektra ir magnetizmas;

5. Svyravimai ir bangos;

6. Modernioji fizika;

7. Šiuolaikinės astronomijos pagrindai.

 

 

Bendrasis kursas, apimantis fizikos pagrindus, suteikia tik minimalų fizikinį išprusimą, būtiną baigiančiajam vidurinę mokyklą, padeda suvokti pagrindinę klasikinės ir moderniosios fizikos problematiką, istorinę šio mokslo raidą ir jo reikšmę žmogui. Šiame kurse nenumatyta nuodugniau analizuoti sudėtingų fizikos klausimų, spręsti sudėtingų uždavinių ir atlikti tyrimų, reikalaujančių išsamesnių matematikos žinių bei gebėjimų. Šis kursas galėtų sudominti mokinius, kurie domisi praktiniais fizikos mokslo pritaikymais. Bendrajam kursui skiriama 140 valandų.

Išplėstinio fizikos kurso programa suteikia mokiniams galimybę pasirengti fizinių, tarpdalykinių mokslų (biomedicinos, fizikinės chemijos, bioinformatikos ir kt.), technologijų studijoms aukštojoje mokykloje. Šiame kurse numatyta nuodugniau analizuoti sudėtingesnius fizikos klausimus, atlikti tyrimus ir spręsti uždavinius, kurie reikalauja daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. Šis kursas galėtų sudominti mokinius ateityje numatančius sieti savo gyvenimą ir karjerą su fizika ar kitais fiziniais, technologijos ir biomedicinos mokslais. Šį kursą rekomenduojama rinktis pagrindiniu ar aukštesniu pasiekimų lygiu pagrindinę mokyklą baigusiems mokiniams. Išplėstiniam kursui skiriama 244 valandos.

Baigdamas mokyklą mokinys gali laikyti valstybinį fizikos egzaminą, kurio užduotis rengiama įtraukiant bendrajame ir išplėstiniame kursuose apibrėžtus pasiekimus.

 

Fizika_egzas

Mokytojas Vidas Jaunius

 

----------------------------------------------------------

Pasirenkamojo užsienio kalbos (2-osios) rusų dalyko B1 kursas

 

 Užsienio (2-osios) rusų kalbo smokymasis vyresnėse klasėse praplečia antros užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose. Rusija – šalis, kuri turi turtingą savo kalbą, kultūrą, literatūrą, muziką, meną, istoriją. Šalis, kurios piliečiai dažnai lankosi, poilsiauja Lietuvoje. Šalis, į kurią dažnai vyksta mūsų tautiečiai, bendradarbiaujantys su įvairiomis firmomis, keliautojai, tolimųjų reisų vairuotojai, statybinių įmonių darbuotojai ir kt. Jūs dažnai stebitės, kad tėvai žiūri rusiškas TV programas. Per šias TV programas galima pamatyti tikrai nuostabių filmų, paklausyti puikios muzikos (tuo labiau kad rusiškos muzikos jūs klausotės ir gaila, kad nesuprantate žodžių prasmės). III, IV klasių programoje skiriamas dėmesys komunikavimo tobulinimui tokiomis temomis, kaip kelionės (miestai, transporto priemonės, viešbučiai), paslaugos ir aptarnavimas (kavinės, parduotuvės, pirkiniai, maistas, bankas, buities paslaugos ir kt.), pomėgiai (filmai, muzika, teatras ir kt.). Tai žodynas, kuris pravers besirenkantiems darbą viešbučiuose, padavėjų darbą (Lietuvoje labai trūksta šios srities specialistų, kalbančių antra užsienio kalba), mėgstantiems keliauti ir bendrauti. Geras kelių užsienio kalbų mokėjimas niekada niekam netrukdė, atvirkščiai, labai padėjo. Todėl, manau, verta gilinti užsienio kalbos (2-osios) rusų  žinias vyresnėse klasėse. „Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios“. (Johanas Volfgangas Gėtė).

 

Rusų k. mokytoja Birutė Mockienė 

 

----------------------------------------------------------

Pasirenkamojo biologijos dalyko modulis (A)

Modulio programa tai tęstinis biologijos programos mokymas, ją siūlyčiau rinktis mokiniams,kurie profesinę veiklą planuoja susieti su šiuo mokslu. Programoje daugiau dėmesio skiriama moksleivių gebėjimams atlikti laboratorinius tyrimus -  tie įgyti gebėjimai yra tikrinami egzamino metu. Krakmolo nustatymas jodo tirpalu. Pulso priklausomybės nuo fizinio krūvio tyrimas. Reflekso laiko tyrimas ir t. t. Dirbantys kartu pasieksime puikių rezultatų.

Biologijos mokytoja Valerija Eidikienė

----------------------------------------------------------

Pasirenkamojo ekologijos dalyko kursas

Programa skiriama III- IV klasių mokiniams, kurie gilins biologijos mokslo žinias ir supratimą, sugebės geriau suprasti svarbiausius ekologijos dėsningumus, šio mokslo raidą. Programos turinį sudaro temos: Aplinkos veiksniai, Aplinkos stebėsena, Oro ir Žemės tarša, Freonai, Ozono sluoksnio retėjimas ir t.t.

                                                                                   Biologijos mokytoja Valerija Eidikienė

 

----------------------------------------------------------

 

Ugdymas profesinei karjerai

Karjeros centras dirba trečiadienį ir ketvirtadienį. Užsukę į jį galite sužinoti apie įvairias profesijas, susipažinti su universitetais, kolegijomis, jų reikalavimais stojant į įvairias profesijas. Galima pasirinkti mokomuosius dalykus, egzaminus planuojant tęsti mokymąsi gimnazijoje. Pagal pasirinktus egzaminus pasirinkti norimą specialybę ir t.t.

Karjeros konsultantė Valerija Eidikienė

 

----------------------------------------------------------

 

Pasirenkamojo dailės dalyko modulis

Modulis skirtas mokiniams norintiems gilinti dailės žinias, dailės technikų ir technologijų pažinimą, norintiems suvokti istorinę pasaulio meno palikimo ir šiuolaikinio meno svarbą, tradicijų reikšmę. Mokiniai lavins estetinį skonį ir nuovoką apie tai kas ir kodėl yra gražu, meniška.

                                                                              Dailės mokytoja Rita Šleinytė

 

----------------------------------------------------------

Pasirenkamojo technologijų „Tekstilės ir aprangos“ dalyko modulis

Programa skirta mokiniams norintiems susipažinti su tekstilės ir aprangos pramonės ūkio šakoje vykstančiais procesais, padėti orientuotis gaminių pasaulyje kaip vartotojui ir kūrėjui, motyvuotai rinktis profesiją, kūrybingai, racionaliai ir praktiškai įgyvendinti numatytus projektus. Puoselėti tautos tradicijas.

 

                                                                               Dailės mokytoja Rita Šleinytė

 

Pasirenkamojo psichologijos dalyko kursas III ir IV klasei

Sudaryti galimybę III klasės mokiniams, pasirinkusiems psichologijos dalyko mokymąsi, plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, supažindinti su psichologijos mokslo pagrindinėmis sritimis ir žinių pagrindais. Mokiniai analizuoja, tyrinėja ir pažįsta individualius savo ir kitų žmonių ypatumus, apmąsto ir mokosi pagrįsti savo požiūrį į gyvenimo reiškinius psichologijos mokslo argumentais. Kritiškai vertina populistines psichologines interpretacijas. Mokiniai ugdosi nuostatą taikyti psichologijos žinias ir praktinius įgūdžius savo asmenybės tobulinimui, gyvenimo efektyvumo didinimui, pozityviai vertinti psichologinę pagalbą ir, reikalui esant, ja pasinaudoti. Sudaryti galimybę IV klasės mokiniams, pasirinkusiems psichologijos dalyką, susiformuoti nuostatą apie santuokinę laimę kaip savaime atitinkantį arba neatitinkantį fenomeną. Suvokti, jog gebėjimas kurti meilę paremta asmenų bendryste. Mokiniai yra skatinami suvokti, jog gyvenimo santuokoje sėkmę nulemia asmens sugebėjimas draugauti, susijęs su mūsų pasaulėžiūros nuostatomis bei charakterio ypatumais. Mokiniai yra skatinami pažinti meilės vystymosi objektyvius dėsningumus bei meilės ilgesio raišką savo asmenybėje, siekiant meilės gyvenimo harmonijos ir brandos.Mokiniai yra skatinami suprasti šeimos narių tarpusavio santykių dinamiką bei pagrindinius harmoningo vystymosi dėsnius.

 

Mokytoja Jolanta Lunskienė

 

----------------------------------------------------------

Kūno kultūros pasirenkamojo dalyko "Krepšinis" anotacija

 

Skirtas III - IV klasių mokiniams, mėgstantiems šį puikų komandinį žaidimą. Ši sporto šaka padeda tenkinti mokinių fizinio aktyvumo poreikį, stiprina sveikatą, lavina fizines ypatybes, padeda tobulinti technikos ir taktikos veiksmų atlikimą.

 

Kūno kultūros mokytojas Algimantas Burzdžius

 

---------------------------------------------------------

Kūno kultūros pasirenkamojo dalyko "Stalo tenisas" anotacija

 

Skirtas III - IV klasių mokiniams, norintiems tobulinti įgūdžius, žaidžiant šį individualų žaidimą. Stalo tenisas sudaro galimybę fiziškai tobulėti, išgyventi džiaugsmą, tenkinant saviraiškos, savirealizacijos poreikį, puoselėįa kūno grožį, judesių kultūrą.

 

 

Kūno kultūros mokytojas Algimantas Burzdžius

-----------------------------------------------------------------

 

12 klasė

 Lietuvių kalbos ir literatūros modulis klasei

Teksto rašymas

 

Šio modulio programa, skirta IV klasės gimnazijos mokiniams, orientuojama į praktinę veiklą– gebėjimų plėtojimą, temų, autorių, kūrinių sąsajų, problemų išryškinimą. Programoje yra numatyta pamokų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinio reikalavimų bei vertinimo  aptarimui,literatūrinio ir samprotavimo rašinio skirtumų išryškinimui, rašinio struktūros kartojimui. Nagrinėjami kūriniai iš privalomųjų kūrinių sąrašo, skaitomi ir interpretuojami pasirinkti tekstai, sisteminamos lietuvių kalbos ir literatūros žinios, analizuojami ir lyginami rašinių pavyzdžiai, gilinami tekstų kūrimo įgūdžiai, mokiniams praversiantys laikant lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą bei brandos egzaminą.

 

Mokytoja Dalia Bikelytė

-----------------------------------------------------

 

Anglų kalbos modulis

Kalbėjimo ir klausymo gebėjimų tobulinimas

Anglų kalbos modulis skirtas mokinių kalbėjimo ir klausymo įgūdžių tobulinimui ir pasiruošimui anglų kalbos brandos egzamino kalbėjimo ir klausymo dalims. Tikslas- sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis užsienio kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas, būtinas jų visaverčiam gyvenimui, sėkmingam mokymuisi bei ruošimuisi būsimai visuomeninei ir profesinei veiklai; suteikti galimybę savarankiškai vartoti kalbą daugiakalbėje aplinkoje. Baigę modulio programą mokiniai gebės: drąsiai ir laisvai pateikti informaciją, diskutuoti, reikšti nuomonę, argumentuoti, taisyklingai tarti ir intonuoti, suprasti sakytinę kalbą, atliekant įvairias atviro ir uždaro tipo klausymo užduotis, orientuotas į užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino programos turinį.

 

                                                                                                                   Mokytoja Virginija Gečienė

-------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------

 

 Pasirenkamasis matematikos modulis (A) „Sudėtingesnės lygtys, nelygybės ir jų sistemos“ IV klasei

 

Pasirenkamasis matematikos modulis yra skiriamas akademinių polinkių mokiniams, siekiantiems gilesnių matematikos žinių, besidomintiems matematika, besiruošiantiems matematikos egzaminui. Mokydamiesi pagal šią programą kiekvienas mokinys plėtos turimas žinias ir gebėjimus apie lygtis, nelygybes ir jų sistemas, jų pritaikomumą. Ugdysis nuostatą , kad kuo daugiau lygčių, nelygybių ir sistemų modelių jų sprendimo būdų ir algoritmų gebės taikyti, tuo didesnį pasirinkimą turės spręsdami įvairias problemines užduotis.

Matematikos mokytoja Virginija Ryliškienė

 

------------------------------------------------

 

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e