GIMNAZIJOS TIKSLAI

 

1.Stiprinant mokytojų asmeninį meistriškumą, ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias pasiekti asmenybės ūgtį.

 

2.Tobulinti ir skatinti glaudų bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais.

 

GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI

 

1.Stiprinti mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą ugdymo(si) įvairovės srityje, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

 

2.Užtikrinti mokinių aktyvų ugdymą(si), stiprinant mokytojų IT naudojimo kompetencijas.

3.Stiprinti mokytojų lyderystę. Plėtoti kolegialų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

4.Plėtoti tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinių partnerių bendradarbiavimo formas.

 

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e